×

Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden Vakantieboerderij Reezicht (deze kunnen u desgewenst ook als los document worden toegezonden)

 Artikel 1 Begrippen 

1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder 

a. Aanbieding: een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. 

b. Annulering: het herroepen of ontbinden van de boeking. 

c. Beheerder(s): diegene(n) die namens Mts. Reezicht taken van beheer van ‘Reezicht’ waarneemt(en). 

d. Boeking: het sluiten van een huurovereenkomst tussen Mts. Reezicht en Huurder. 

e. Consument: een natuurlijk persoon die ‘Reezicht’ huurt en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

f. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde Mts. ‘Reezicht’ of Huurder. 

g. Eigenaar: de rechtmatige eigenaar van ‘Reezicht’. 

h. Huurder: een persoon die ‘Reezicht’ huurt of wenst te gaan huren. 

i. Loos alarm: het in werking treden van de brandmeld- en/of beveiligsinstallatie, waarbij signalen door de installatie worden afgegeven, zonder dat er sprake is van een situatie, waarbij deze ter afwending van gevaar waarvoor deze zijn geïnstalleerd, in werking dienen te treden en signalen dienen af te geven. 

j. Medehuurder: degene die samen met Huurder in ‘Reezicht’ verblijft gedurende de huurperiode. 

k. Ontbinding: het op een juridisch wijze “ongedaan maken” van de huurovereenkomst wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de huurovereenkomst. 

l. ‘Reezicht’: de recreatie-accommodatie gelegen aan de Rechterensweg 8 te Rouveen. 

m. Verblijf: het feitelijke gebruik van ‘Reezicht’. 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Mts Reezicht, aangaande de rechtsverhouding(en) met betrekking tot de huur van ‘Reezicht’ en aangrenzende activiteiten. 

2. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door één van de Beheerders of van de maten van Mts. Reezicht, schriftelijk zijn bevestigd. 

3. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door één van de Beheerders of van de maten van Mts. Reezicht. 

Artikel 3 Aanbiedingen, informatie, prijzen en tarieven 

1. Aanbiedingen van Mts. Reezicht zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 

2. Aan de informatie op de websites waarop ‘Reezicht’ wordt gepromoot, waaronder, doch niet uitsluitend, de websites www.reezicht.com en www.marktplaats.nl, kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op dergelijke websites is slechts bedoeld als indicatie. Enkel bij schriftelijke bevestiging mag deze informatie juist worden geacht, behoudens kennelijke omissies en fouten. 

3. Mts. Reezicht is gerechtigd in het geval van een aanpassing van de kostprijsbepalende factoren, zoals energiekosten, schoonmaakkosten en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen, een evenredige aanpassing van de gehanteerde prijzen en tarieven door te voeren. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten en omissies. 

Artikel 4 Totstandkoming en inhoud overeenkomst 

1. Een boeking komt tot stand door het toezenden door Huurder van een ondertekend, gedateerd, schriftelijk aanbod, gedaan door Mts. Reezicht. 

2. Mts. Reezicht heeft steeds het recht een boeking zonder opgave van redenen in te trekken. 

Artikel 5 Annulering en wijziging 

1. De Huurder is slechts gerechtigd de boeking te annuleren conform de onderhavige voorwaarden c.q. conform de wettelijke voorschriften, waarbij de onderhavige voorwaarden, voor zover mogelijk, prevaleren boven de wettelijke bepalingen. Indien de Huurder geen annuleringsverzekering heeft gesloten via Mts. Reezicht of deze annuleringsverzekering niet dekkend is, dient de Huurder in de situaties als beschreven in de onderhavige voorwaarden annuleringskosten te voldoen aan Mts. Reezicht. 

2. Huurder is gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten: 

a. bij annulering meer dan 12 maanden voor de aankomst: 10 % van de huursom; 

b. bij annulering meer dan 6 tot 12 maanden voor de aankomstdatum: 30% van de huursom; 

c. bij annulering 4 tot 6 maanden voor de aankomstdatum : 70% van de huursom; 

d. bij annulering binnen 2 tot 4 maanden voor de aankomstdatum: 80% van de huursom. 

e. Bij annulering binnen 2 maanden tot 7 dagen voor de aankomstdaum: 90% van de huursom. 

f. Bij annulering binnen 7 dagen voor de aankomstdatum: 100% van de huursom. 

3. Het annuleren kan slechts schriftelijk in briefvorm worden gedaan, te verzenden aan de Beheerder op het adres van ‘Reezicht’. 

4. De datum van de poststempel van de brief is bepalend voor de beantwoording van de vraag of de annulering tijdig is geschied. 

5. Het annuleren van een boeking door de Huurder geldt ook als annulering ten laste van Medehuurders. 

Artikel 6 Betaling 

1. Betaling van de volledige huursom dient te zijn geschied, uiterlijk twee weken voor de eerste dag van het verblijf in ‘Reezicht’. Deze termijn geld als een fatale termijn. 

2. Betaling kan geschieden middels schriftelijke of elektronisch overboeking van de verschuldigde geldsom of á contant aan Mts. Reezicht. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op van de bankrekening van Mts. Reezicht. 

3. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder in verzuim. De Huurder kan het verzuim zuiveren door binnen 3 dagen na het intreden van het verzuim alsnog de volledige huursom aan Mts. Reezicht te voldoen. 

4. Bij niet of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de Huurder. 

5. Mts. Reezicht heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de huurovereenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de huurovereenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van Mts. Reezicht op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering , een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat Mts. Reezicht tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 

Artikel 7 Rechten en verplichtingen Huurder ter plaatse van ‘Reezicht’ 

1. De Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van Medehuurder(s). Gedrag van Medehuurder(s) welke in strijd is met de onderhavige voorwaarden en het overige deel van de huurovereenkomst, wordt gezien als wanprestatie van Huurder. 

2. Op de situatie ter plaatse is naast de onderhavige voorwaarden en het overige deel van de huurovereenkomst steeds het plaatselijk recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren de onderhavige voorwaarden en het overige deel van de huurovereenkomst. 

3. De Huurder dient, tenzij in het overige deel van de huurovereenkomst anders is bepaald, bij aankomst op ‘Reezicht’ de sleutels van ‘Reezicht’ tussen 16:00 uur en 18:00 uur bij de Beheerder op te halen. Bij aankomst buiten de genoemde tijd dient de Huurder met de Beheerder zelf een afspraak te maken. 

4. De Huurder dient, tenzij in het overige deel van de huurovereenkomst of anders is bepaald, ‘Reezicht’ uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven eindtijd van de huurtermijn te hebben geruimd. Mts. Reezicht is nimmer verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. 

5. Bij een vertrek op een later tijdstip dan in de huurovereenkomst is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag per dag te betalen, welke hoger zal uitvallen dan de gebruikelijke prijs. 

6. De Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en ‘Reezicht’ te gebruiken overeenkomstig de door Mts. Reezicht of de Beheerder(s) gegeven redelijke gebruiksinstructies. 

7. Honden zijn verboden in alle gebouwen, behorende tot ‘Reezicht’. 

8. Het is verboden te roken in de gebouwen, behorende tot ‘Reezicht’. 

9. De Huurder (en de Medehuurder(s)) doen al het redelijk mogelijke om te voorkomen dat de brandmeld- en beveiligsinstallatie in werking treden, waarbij signalen door de installatie worden afgegeven, zonder dat er sprake is van een situatie, waarbij deze ter afwending van gevaar waarvoor deze zijn geïnstalleerd, in werking dienen te treden en signalen dienen af te geven (Loos alarm).

10. De Huurder is bij schuld, grove schuld of opzet aan Huurders of Medehuurders zijde aan/op het voordoen van Loos alarm, aansprakelijk voor de kosten van de handelingen die na Loos alarm worden verricht die voortvloeien uit het Loos alarm en niet zouden zijn verricht zonder het Loos alarm, en hiermee samenhangende kosten, waaronder de eventueel gedeclareerde kosten door brandbestrijdings- en beveilingsinstellingen/organisaties aan Mts. Reezicht. 

11. De Huurder is aansprakelijk voor de door hem of Medehuurders aan ‘Reezicht’, de daarin aanwezige zaken en de daaraan toebehorende zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de Huurder direct aan de Beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de Huurder onmiddellijk aan de Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed. 

12. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De Eigenaar/Beheerder is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/Beheerder constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet, is Eigenaar/Beheerder gerechtigd om extra kosten aan de Huurder in rekening te brengen. 

13. De Huurder en de Medehuurder(s) dient(en) linnengoed op bedden te gebruiken en is/zijn niet gerechtigd bedden zonder lakens te gebruiken. 

Artikel 8 Beëindiging van de huurovereenkomst 

1. Mts. Reezicht is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden: 

a. indien Huurder tekortschiet ter zake de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden; 

b. indien de Huurder zich, na daartoe te zijn gesommeerd, niet gedraagt als een goed huurder, in het bijzonder indien de Huurder, ondanks waarschuwingen van de Eigenaar of de Beheerder, ernstige hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving. 

Artikel 9 Klachten 

1. Mts. Reezicht staat in voor de juistheid van de omschrijving van ‘Reezicht’, met dien verstande dat een afwijking van 20% van de opgegeven oppervlakte en afstanden aanvaardbaar wordt geacht. 

2. De beschrijving en indrukken van ‘Reezicht’ en de omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden iets afwijken van de beschrijving op de websites waarop ‘Reezicht’ wordt gepromoot, waaronder, doch niet uitsluitend, de websites www.reezicht.com en www.marktplaats.nl. 

3. De Huurder is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de Beheerder voor te leggen. De Huurder dient een klacht, ontstaan bij aankomst op het verblijfadres of gedurende het verblijf, uiterlijk binnen 24 uur te melden aan de Beheerder. 

4. De Huurder dient de Beheerder te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen tijdens het verblijf van Huurder. 

5. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een andere accommodatie dan door Mts. Reezicht aangeboden, ontheft Mts. Reezicht van iedere verplichting tot schadeloosstelling.

Artikel 10 Overmacht 

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Mts. Reezicht gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de Huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. 

2. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van de Eigenaar/Beheerder. 

3. Indien de overmacht intreedt terwijl de Huurder slechts ten dele gebruik van ‘Reezicht’ heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van Mts. Reezicht, de Beheerder(s) en enige gelieerde persoon of organisatie is steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Mts. Reezicht, de Beheerder(s) resp. enige gelieerde persoon of organisatie in het voorkomende geval zal uitkeren. Mocht er geen verzekering zijn afgesloten of deze onvoldoende dekking bieden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het totale factuurbedrag voortvloeiende uit de onderhavige overeenkomst. 

2. Mts. Reezicht, de Beheerder(s) en enige gelieerde persoon of organisaties zijn niet aansprakelijk voor storingen in en om de vakantie-accommodatie, zoals, doch niet uitsluitend, storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen. 

3. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van Mts. Reezicht, de Beheerder(s) en enige gelieerde persoon of organisatie, indien en voor zover zij uit enige hoofde in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade. Mts. Reezicht, de Beheerder(s) en enige gelieerde persoon of organisatie zijn derhalve nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. 

4. De voorgaande beperkingen gelden niet voor schade die is te wijten aan opzet of bewuste schuld van Mts. Reezicht, diens maten of leidinggevenden. 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op de onderhavige voorwaarden en op het overige deel van de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Indien en voor zover enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de huurovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel van een bepaald artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, waarbij in het bijzonder acht wordt geslagen op de overige artikelen en/of onderdelen van artikelen van de huurovereenkomst en de onderhavige voorwaarden.